УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В СО  – район „Оборище“, с писмо вх. № РОБ18-ВК08-1247 от 27.06.2018 г. от секретаря на Столична община е постъпило писмено заявление по чл. 996, ал 1 от Закона за гражданската регистрация до кмета на Столична община с вх. № СОА18-КЦ-01-22422/08.06.2018., подадено от М. Р. Т.

Във връзка с горното и на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомявам  за започване в район „Оборище“ – СО на административното производство по чл. 99б от ЗГР.

Административно производство