Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно възстановителен ремонт на

електроразпределителната мрежа е необходимо да бъдат извършени изкопни работи по

трасето на кабел ниско напрежение от ТП .Анж . Ронкали 1″ до КРШ ул .• Анж. Ронкали 15″ за

периода от 07.06.2021 r. до 18.06 2020 r. Ремонтните дейности ще се извършат по северния

тротоар на ул .  Анжело Ронкали “ от № 1 до № 15 с приблизителна дължина на трасето 100 метра.

Въпреки направените от нас многократни опити по отстраняване на проблема , съоръжението

не може да бъде изведено от експлоатация и има реална опасност от смущения на

електрозахранването в района , при което ще бъдат засегнати голям брой потребители в район

.Оборище“. Поради тази причина се налага аварийно прокопаване на трасе.

Засегнатите настилки ще бъдат възстановени във вида в който са били преди започването на

изкопните дейности .

Аварийно-възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД-ул.Анж. Ронкали