СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда”, с местоположение УПИ Х-676, кв. 718, м. ГГЦ зона Г-13, СО район „Оборище”, ул. „Христо Ковачев” №21, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

 

РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

Съобщение