На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи”, с местоположение УПИ VІІ-5,6, кв. 530, м. ГГЦ зона Г-14, СО район „Оборище”, ул. „Дунав” №51-55, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

ОБЯВА

 

Дата: 03.11.2017 г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО