На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Преустройство на офис 2 с идентификатор 68134.404.121.2.21, в амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по кожни болести, в жилищна сграда с офиси”, с местоположение УПИ ХІХ-140, кв. 726, м. ГГЦ зона Г-13, СО район „Оборище”, ул. „Петра” №11-13, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

 

ОБЯВА

 

Дата: 31.10.2017 г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО