На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда”, с местоположение УПИ ХІІІ и ХV, кв. 515, м. ГГЦ зона Г-14, СО район „Оборище”, ул. „Чумерна” №1, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

ОБЯВА

Дата: 05.02.2018 г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО