На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Изграждане на жилищна сграда на шест етажа с мансарден етаж и подземни гаражи”, с местоположение УПИ VІ-10, кв. 515, м. ГГЦ зона Г-14, СО район „Оборище”, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

ОБЯВА

 

Дата: 04.12.2017 г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО