На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

  1. Цел на заявлението използване на водите: водоснабдяване за други цели
  2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води и Неоген-Кватернера-Софийска долина-BGIG00000NQ030
  3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК Адис – Оборище, София”

Дълбочина: 15,00м.

Експлоатационна колона: в интервалът 0,00 м – 15,00 м колона от РVС тръби с 125 мм.

Водоприемна част: филтри от РVС тръби с 125 мм в интервала 2,00 м – 15,00 м.

Затръбно пространство: в интервала 0.00 м – 15,00 м затръбното пространство е запълнено с гравийна засипка.

Помпено оборудване: потопяема помпа с дебит до 0,5 л/сек, спусната на 13,00 м от повърхността.

  1. Място на водовземане: имот с идентификационен 68134.403.245, гр. София, район Оборище, Столична община, ЕКАТТЕ 68134-04.

Тръбен кладенец „ТК Адис – Оборище, София”

Координати WGS84

N42 41 59.42 Е23 19 50.06

Геодезически координати – КС 1970

Зона – К9

Х 4603841.206, Y8499183.255, Z – 533,7 м

5.Обет на водоснабдяване: водоснабдяване за други цели (автомивка) в горепосоченият имот гр. София, Столична община ЕКАТТЕ 68134-04.

  1. Проектни параметри на използването: водно количество – 8,64 куб. м./ден, 3154 куб. м./годишно за „водоснабдяване за други цели”, средноденонощен дебит 01 л/сек, максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – 2,90 м до дълбочина от повърхността – 0,60 м.
  2. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Да се монтира водомерно устройство за отчитане на добитата подземна вода.

Да се поддържа в изправност разходомерното устройство.

Да се извършва ежемесечно:

  • отчет на добитите водни количества;
  • отчет на статичното и динамично водно ниво;

Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, фосфати, нитрати, желязо и манган.

Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.

Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането-проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.

Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

  1. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа” №60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаваното на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

 

 

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова Дирекция Дунавски район