О Б Я В А

  до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

РАЙОН  „ОБОРИЩЕ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София, бул. „Мадрид” № 1

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Изместване на топлопровод, преминаващ през УПИ I- за училище, кв. 140, на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, захранващ сграда на СО на ул. „Оборище“ № 44, м. „Подуяне –център“, р-н „Оборище“ гр. София

 Местоположение: град София, район” Оборище” СО, УПИ І, кв. 140, м. „Подуяне –център“

 За контакти : инж. Л. Дончев; инж. В. Влахов, гр. София, бул.” Мадрид” № 1, телефон: 02/ 815 76 26

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, email: riewsofia@riewsofia.government.bg

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.