СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-524/10.08.2017 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за служебно изработване на ПУП – ИПРЗ за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161, м. „Подуяне-център“, район „Оборище“. Може да се запознаете със заповедта и мотивираното…

Прочети повече

„Кино в ПАРКА” 4-8 септември 2017

„Кино в ПАРКА”  с футболна предпремиера, италианска трагикомедия и любов по време на война Биографичен филм за Пеле и новата черно-бяла творба на Кончаловски са част от програмата на „Кино в ПАРКА” 4–8 септември 2017 „Кино в ПАРКА” е един от най-приятните начини да се разсеем от жегите в края на лятото и да започнем новия сезон…

Прочети повече

Съобщение за авария на топлопровод по ул.“Париж”

На основание чл.72, ал.2. и чл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн.ДВ бр. 1/ 2001 г . ) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти , публична общинска собствсност” Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Париж” пред църквата „Света…

Прочети повече

Обява за избор на изпълнител за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност с цел доказване на постигнати енергийни спестявания, изготвяне на проект за преустройство и реконструкция на част от сграда (бивша детска кухня) и изготвяне на проект за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на училищна сграда“, по обособени позиции.

» Обява » Документация » Проект на договор №2 » Проект на договор №1 » Образци Съобщение до участниците за отваряне на ценови оферти  

Прочети повече

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“ по Националната програма за енергийна ефективност

» Документация » Договор » Образци » Количествени сметки и проектна документация за обособени позициии 1 и 2 изтеглете по-долу: Позиция 1: ул. М. Дринов №26 ул. Асен Златаров №3 ул. Цар Симеон №38 Позиция 2: ул. Оборище, бл 123 ул. Стара планина №16Б ул. Цар Симеон №49   » Решение » Обявление Отговор на постъпило…

Прочети повече

Общестествена поръчка с предмет „Поддръжка и почистване на (градини и зелени) площи, разположени в междублоковите пространства на територията на район „Оборище“-СО

» Обява » Образци » Проект на договор » Ценово предложение » Протокол от заседание на комисията 21.07.17 » Решение

Прочети повече

Програмата за енергийна ефективност

По програмата за енергийна ефективност е проведена процедура за избор на изпълнител за обособени позиции 1 (ул.“Анжело Ронкали №3″, ул.“Сан Стефано“ №15 и ул.“Дунав“№ 6), 2 (ул.“Марин Дринов“ №26, ул.“Проф. Асен Златаров“№ 3 и ул.“Цар Симеон“№38), 3 (ул.“Оборище“ бл.123, ул.“Стара планина“№16 Б и ул.“Цар Симеон“№ 49) и 4 (ул.“Янко Сакъзов“ №60 и ул.“Шипка“№35) Избрани са фирми изпълнители…

Прочети повече

Разрешение за строеж

„Реконструкция на съществуващ кабел Ср.Н.10 kV от съществуващ ТП „Буная 3” с Д№ 31-270 в УПИ I- за жс, кв.151 (ПИ с идентиф. по КККР 681134.409.135) до съществуващ ТП „Оборище 102” с Д№31-235 в УПИ XII- за тп, кв.162 (ПИ с идентиф. по КККР 681134.409.152), м. „Подуене – Център”, район „Оборище” Приложението към разрешението за строеж…

Прочети повече