Допуснати кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт устройство на територията“

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“  ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ С решение от 09.02.2018 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-88 /01.02.2018 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Главен експерт устройство…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуваща базова станция SOF0245.А003 „Мinisterski savet” в базова станция с честотен обхват 900-2100 Hz на „Мобилтел” ЕАД”,…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява за Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“ през 2018 г.

ОБЯВА Информация ЕЕДОП Заявление Проект на договор Ценово предложение – за публикуване Протокол-14.02.2018 Решение-14.02.2018

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ВИЗА

На основание чл.131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че е издадена виза за инвест-иционно проучване и проектиране на обект: „Жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи, нахо-дяща се в УПИ VIII -10 (ПИ с идентификатор №68134.402.190 по КККР на СО – район „Оборище“), кв.16,м. „ГГЦ Зона Г-14“,…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП-ИПУР

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация – затваряне на задънена улица от о.т.125 – о.т.126 до о.т. 127; създаване на нова задънена улица от о.т. 130 (нова) до о.т. 1306 (нова) и изменение на плана за регулация – създаване на…

Прочети повече

СОФИЯ, РИМ, КОПЕНХАГЕН

Днес учениците от Първа английска езикова гимназия в София представиха резултатите от втората международна работна среща по Проект „Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на техните респективни столици“, финансиран от програмата „Еразъм+“ с партньорството на училище „Паралел 43“ в Рим, Италия и Гимназия „Греве“ в Копенхаген, Дания. Участниците и техните ръководители представиха презентации…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява с предмет: „Засаждане на растителност, поддръжка и реконструкция на паркова мебел и детски съоръжения и ремонт на обществени чешми, находящи се в междублоковите пространства“

Обява за профила на купувача озеленяване; Информация за публикувана обява; ЕЕДОП; Проекто договор за чешмите и паркова мебел за 2018 г.; Ценова оферта 2018; Информация за удължаване на срока за подаване на оферти Протокол Решение

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство и промяна на предназначение на офис №1-2 в медицински център на кота +6,51м в многоетажна сграда със смесено предназначение – магазини,…

Прочети повече