На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-447/13.06.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I – „за гараж, бензиностанция и газостанция“ (ПИ с идентификатор по КККР № 68134.408.1), кв. 129а, м. „Подуене-център“, район „Оборище“ с цел създаване на нов УПИ I-1 „за КОО, офиси, хотел, ЖС, ПГ, и ТП“, с административен адрес ул. „Проф. Милко Бичев“ №2.

Може да се запознаете със заповедта и мотивираното предложение в приемното време на отдел УТКС към СО-район „Оборище“ – сряда от 13:30 до 16:30 часа и петък от 9:30 до 12:30 часа.