Относно  писмо от НАГ                                                          

РОБ18-ВК08-1532

 

Уважаеми граждани,

От Гл. архитект на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-114/10.08.2018 г.  за обект „Външно топлозахранване и абонатна станция на многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин, подземни гаражи и помещение за трафопост в  УПИ-І-10,26, кв. 536 –зона Г-12 район „Оборище“ в Столична община.

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че приложението към разрешението за строеж – одобрените проекти са на разположение за запознаване в СО – НАГ ул. „Сердика“ № 5, стая 212.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение.

Главен инженер Витан Влахов

Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност