СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда”, находяща се на ул. „Черковна” №38, вх. А, СО район „Оборище”, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

 

РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

Дата: 01.08.2018 г.  

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„АРКО ИНВЕСТ” ЕООД

гр. София, ул. „Черковна” №38, вх. А

                        /наименование на физическото или юридическо лице, адрес/

                                     

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда”, находяща се на ул. „Черковна” №38, вх. А, СО район „Оборище”, гр. София.

            /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Калоян Радославов, гр. София, „Черковна” №38, вх. А, офис 6,

Тел. 0877 552 352

                                   /лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, е-mail: riew-sofia @riew-sofia.government.bg

Приложение:

 

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

Съобщение