На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Промяна на предназначението на склад в апартамент за жилищни нужди”, с с идентификатор 68.134.401.253.1.18 и местоположение УПИ ІІІ-8, кв. 28, м. ГГЦ зона Г-14 по плана на гр. София, СО район „Оборище”, ул. „Сердика” №21.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

 

                                                               ОБЯВА

                              до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, . изм. и доп.ДВ, бр. 94 от 30.11.2012г.)

 

                                  от Венцеслав Панчев Митев

с адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Сердика” №21

            /наименование на физическото или юридическо лице, адрес/

                                     

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за промяна на предназначението на склад в апартамент за жилищни нужди, с идентификатор 68.134.401.253.1.18 и местоположение в жилищна сграда с магазини, изградена в УПИ ІІІ-8, кв. 28, по плана на гр. София, м. ГГЦ зона Г-14 с административен адрес: ул. „Сердика” №21, район „Оборище“, Столична община.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Пламен Митев – Младост 3, бл. 335, вх. Г, ет 3  

                                   /лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, е-mail: riоsv @riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Съобщение №29