На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Китайски културен център с изложбени площи, офиси, зали, библиотека и други – вътрешно преустройство и промяна на предназначението на съществуваща офис сграда”, с местоположение УПИ І-5 „за офиси”, кв. 524, м. ГГЦ зона Г-14, СО район „Оборище”, ПИ с идентификатор  68134.403.127 по КККР на гр. София, ул. „Г. С. Раковски” №77.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

ОБЯВА

Дата: 04.06.2018 г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО