ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Преустройство на съществуваща базова станция SOF0245.А003 „Мinisterski savet” в базова станция с честотен обхват 900-2100 Hz на „Мобилтел” ЕАД”, с местоположение СО район „Оборище”, бул. „Княз Александър Дондуков Корсаков” №1, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.