На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Спешно отделение (СО) – Вътрешно преустройство и пристройка към част от съществуваща пететажна сграда на УМБАЛ – Царица Йоанна – ИСУЛ ЕАД”, с местоположение УПИ І-за болница, кв. 727, представляващ ПИ с идентификатор по КККР 68134.404.96, м. ГГЦ зона Г-13, СО район „Оборище”, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

Съобщение №21