Съобщение

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-129/13.02.2018 г. на Главния архитект на СО относно допълване на заповед № РД-09-50-865/02.11.2015 г. на Главния архитект на СО с разрешаване изработването на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ИПРЗ и РУП) на УПИ I-195 и УПИ II-„за админ. сграда“ по отношение на ПИ с идентификатори по КККР 68134.404.180 и 68134.404.182, кв.723, м.“ГГЦ Зона Г-13“, СО – район „Оборище“, гр. София.

Може да се запознаете със заповедта в приемното време на отдел УТКС към СО-район „Оборище“ – сряда от 13:30 до 16:30 часа и петък от 9:30 до 12:30 часа.