СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Преустройство на базова станция SOF0687.А003 „Drinov” с честотен обхват 900-2100MHz на България” ЕАД, сграда с идентификатор 68134.407.42.1, бул. „Янко Сакъзов”, СО район „Оборище”, гр. София.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София.

Дата: 08.10.2018г.                                                                                                                РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО

 

ОБЯВА

     до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003г., изм. и доп. ДВ. Бр. 12 от 12.02.2016г.)

  От „А 1 България” ЕАД

 гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш” №1

ЕИК: 131468980

СЪОБЩАВА

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Преустройство на базова станция SOF0687.А003 „Drinov” с честотен обхват 900-2100MHz на България” ЕАД,

Местонахождение: сграда с идентификатор 68134.407.42.1, бул. „Янко Сакъзов”, район „Оборище”, Столична община, гр. София, област София.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София.

 Приложение:

 Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Обява