ОБЯВА

Техническa спецификация ПО_

ЕЕДОП Приложение 1

Техническо предложение Приложение 2_

Ценова Оферта Приложение 3_

КС Приложение 4

Проект на договор СМР топлопровод

Информация за удължаване срока за подаване на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: Строително-монтажни работи за изместване  на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, захранващ сграда на Столична община на ул. „Оборище“ № 44 – гр. София

Уникален номер в регистъра на АОП:9070256

Публикувано на: 13.11.2017г.
Валидно до: 16.11.2017г., 17:00 часа

На основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет:  Строително-монтажни работи за изместване  на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, захранващ сграда на Столична община на ул. „Оборище“ № 44 – гр. София, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, е удължен до 17.00. на 16.11.2017г.

Дата и час на отваряне на офертите: 17.11.2017 г. в 10 часа.
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на район „Оборище“ – СО,  на адрес бул. „Мадрид“ № 1, ет. 2.
При отварянето на офертите могат да присъстват представители на  участниците.

ИНФОРМАЦИЯ АОП

Протокол от 17.11.2017 г.

Решение

Договор №РОБ17-ДГ56-112/24.11.2017 г.