Уважаеми жители на район „Оборище“,

Стартира кандидатстването с проекти за подобряване на междублоковите пространства по Програма „Зелена София“ на Столична община. Програмата е насочена към обновяване на междублоковите пространства – общинска собственост, с активното участие на гражданите, което създава възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих. За участие с проект в програмата могат да участват всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС, или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища.

Подробна информация, както и всички необходими документи (формуляр за кандидатстване и всички образци и приложения към него) можете да откриете на сайта на Столична община – www.sofia.bg, в тема «Околна среда – Програми и проекти».

Проектите се подават в деловодството на  районната администрация, в срок до 17,00 ч. на 18.06.2018 г.