„Реконструкция на съществуващ кабел Ср.Н.10 kV от съществуващ ТП „Буная 3” с Д№ 31-270 в УПИ I- за жс, кв.151 (ПИ с идентиф. по КККР 681134.409.135) до съществуващ ТП „Оборище 102” с Д№31-235 в УПИ XII- за тп, кв.162 (ПИ с идентиф. по КККР 681134.409.152), м. „Подуене – Център”, район „Оборище”

Приложението към разрешението за строеж (одобрените проекти) са на разположение за запознаване на
заинтересовените в сградата на Столична община на ул.’’Сердика” №5, стая 212. Разрешението за строеж е съобщено на органите на РО НСК, ЧЕЗ и СО.
На основание чл.149, ал.З от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК – югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

» РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ