Данъчна служба в район „Оборище“:

Адрес: ул.„Силистра” 8
Код: 1504
Тел: 02/ 9211846; 02/ 9211826
URL: http://www.nap.bg/

 

РПУ 5

Адрес: 1504 гр. София, ул. „Марин Дринов“ № 4,

Тел: 02/944 1502, (02) 982 59 20, 02/944 1501 – дежурна част

http://sdvr.mvr.bg/Struktura/05ru.htm

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“:
Общинска банка клон „Врабча“, ул.“Врабча“№6

Сметка за депозити и гаранции:
BG 40 SOMB 9130 33 2630 5401 BIC: SOMBBGSF

Сметки за приходи от наеми, такси,
наказателни постановления,
разрешителни и др.:
BG 49 SOMB 9130 31 2630 5401 BIC: SOMBBGSF

Сметка за дарения и бюджетно финансиране:
BG 76 SOMB 9130 31 2630 5400 BIC: SOMBBGSF