На Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „ Комуникационно – транспортни система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОБ18-РД09-82/14.05.2018г. на Кмета на район „Оборище“ – СО на 31.05.2018 г. от 18.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство”, гр. София, ул. Сердика № 5, зала на ет. 3 ще се представи проект на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009г на МС – част „Комуникационно – транспортни система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Заданието с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес гр. София, бул. „Мадрид“ № 1 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Оборище”. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за задание могат да се депозират в срок до 22.06.2018 г. в районната администрация или по електронната поща oborishte@so-oborishte.com.

Становища постъпили след 22.06.2018 г. няма да бъдат разглеждани.

След приключване на общественото обсъждане в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, заяла на ет. 3, ще се проведе заключителна дискусия на 28.06.2018 г. от 18:30 часа.

 

Заповед за провеждане на обществено обсъждане

Обявление за обществено обсъждане

Задание

Изменение на общ устройствен план на Столична община

Масов градски релсов електро-транспорт

Проект за разширение на метрото в София 2016

Проект за разширение на метрото в София 2017

Протокол № ЕС-Г-17

Протокол № ЕС-Г-19

Протокол № ЕС-Г-76

Развитие на жп транспорта и обвръзката с градстия транспорт

Решение № ЕО-12-2014 г.

Решение № 690-23.10.2014 г.

Решение № 80-16.04.2015 г.

Решение № 454-11.08.2017 г.

Столичен метрополитен

Статут на недвижимите паметници на културата