На основание чл.128, ал.З от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация – затваряне на задънена улица от о.т.125 – о.т.126 до о.т. 127; създаване на нова задънена улица от о.т. 130 (нова) до о.т. 1306 (нова) и изменение на плана за регулация – създаване на нов УПИ 1-„за ЖС“ в обхвата на ПИ с идентификатор по КККР №68134.409.52 и част от ПИ с идентификатор по КККР №68134.409.181, кв.129, м. „Подуяне-център“, СО – район „Оборище“, гр. София.
С проекта може да се запознаете в приемното време на отдел УТКС на СО-район „Оборище“ – сряда от 13:30 до 16:30 часа и петък от 9:30 до 12:30 часа в сградата на СО- район „Оборище“.

Проекта може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаване на съобщението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.