На основание чл.131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че е издадена виза за инвест-иционно проучване и проектиране на обект: „Жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи, нахо-дяща се в УПИ VIII -10 (ПИ с идентификатор №68134.402.190 по КККР на СО – район „Оборище“), кв.16,м. „ГГЦ Зона Г-14“, СО – район „Оборище“.

С визата може да се запознаете в приемното време на отдел УТКС на СО-район „Оборище“ – сряда от 13:30 до 16:30 часа и петък от 9:30 до 12:30 часа в сградата на СО-район „Оборище“.

Визата подлежи на обжалване пред Административен съд София-град, по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.