Разрешение за строеж

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обявяваме разрешение за строеж № Б-95/24.11.2016 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1kV на едноетажна сграда в УПИ ХV-608/ПИ с идентиф. По КККР 68134.408.20/, кв. 124, м. „Подуяне – Център“, ул.“Черковна“ №32 район „Оборище“.   Разрешението за строеж е съобщено на органите на РО НСК,…

Прочети повече

Обявяване на виза за консервация и реставрация

По реда на § 4 от ДР на ЗУТ и на основание чл. 131 от ЗУТ, се обявява – Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: Консервация и реставрация /КРР/ на фасада на съществуваща сграда, към преписка № САГ16-ГР00-2993/2016 г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава „Консервация и реставрация /КРР/ на фасада на съществуваща…

Прочети повече

Основен ремонт и преустройство на отделение по Обща оториноларинголгия – клиника по УНГ2 на УМБАЛ „Царица Йоанна“,

Обявление по реда на чл. 149, ал.1 и 2 от ЗУТ – Разрешение за строеж №156/29.08.2016 г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава „Основен ремонт и преустройство на Отделение по Обща оториноларингология-клиника по УНГ2 на УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, УПИ I, кв. 727, м. „Зона Г-13“, СО район „Оборище“. » Разрешение за строеж №156/29.08.2016…

Прочети повече

Реконструкция и модернизация на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации на сградата на Народното събрание.

Обявление на  основание чл. 149, ал.1 и 2 от ЗУТ –  Разрешение за строеж №112/31.07.2013 г. и Заповед № РА51-178 / 01.09.2016 г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава „Реконструкция и модернизация на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации на сградата на Народното събрание, УПИ 1-1, кв. 475, м. „Центъра-Зона А“, СО район…

Прочети повече

Разрешение за поставяне на рекламен елемент по одобрен корпоративен проект.

Обявяване по реда на чл. 15 АПК по реда на § 4 от ДР на ЗУТ – Разрешение за поставяне №162 /29.08.2016 г.,издадено от Главен архитект СО – НАГ, с което се разрешава поставянето на рекламен елемент с едностранна рекламнадшощ от 12 кв.м. по одобрен корпоративен проект. » Разрешение за поставяне №162 от 29.08.2016 г.

Прочети повече

Разрешение за поставяне на светеща реклама „ASSET INSURANCE” върху жилищна сграда.

Обявяване на основание чл. 15 АПК и по реда на § 4 от ДР на ЗУТ за  Разрешение за поставяне на светеща ажурна покривна реклама върху жилищна сграда – №159/29.08.2016 г., издадено от Главен архитект на СО – НАГ, с което се разрешавапоставянето на светеща ажурна реклама „ASSET ISNURANCE” върху жилищна сграда в УПИ V-1, кв. 533,…

Прочети повече

Разгласяване по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед №РА50-388/21.06.2016 г.

Разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № РА50-388/21.06.2016г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за  застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот  УПИ I- „ за ЖС и магазини“,  кв. 373а, м. „ ГГЦ…

Прочети повече