Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ гр. София – Зона 4

„Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ  гр. София – Зона 4 – (територията, заключена между ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“, продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Г. С. Раковски“) – подземна инфраструктура“…

Прочети повече

Протокол от Обществено обсъждане на обект : „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно – кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“

Протокол от Обществено обсъждане на обект : „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно – кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“ в участъка от ул. „Кракра“ до „Младежки театър“, проведено на 28.04.2017 г. от 17.30 ч. в сградата на НАГ – СО, ул. „Сердика“ № 5а, ет. 3, в изпълнение на Заповед № РОБ17-РД09-77/19.04.2017…

Прочети повече

Съобщение

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ, На основание чл. 131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект – недвижима културна ценност: смяна на предназначението на административна сграда (НКЦ) в хостел, находища се в УПИ XIX-17 (ПИ с идентификатор № 68134.403.197 по КККР на…

Прочети повече

Разгласяване на Заповед по реда на чл. 1246, an. 2 от ЗУТ

Във връзка със  Заповед № РОБ 17-РД09-77/19.04.2017г. на кмета на СО – район „Оборище“, приложено публикуваме същата  по реда на чл. 1246, aл. 2 от  ЗУТ. » Заповед №РОБ17-РД09-77 от 19.04.2017 г.

Прочети повече

Оповестяване на Заповед

Оповестяване на Заповед № РА-55/30.01.2017 г.  по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София-град. Жалбите се подават в район „Оборище” и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно…

Прочети повече

Обявяване на разрешение за строеж № Б-11/01.02.2017 г.

Обявяване издадено от Н АГ разрешение за строеж № Б-11/01.02.2017 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабелни линии Н.Н. 1kv на търговски обект /клуб-ресторант/ на бул.“Княз Ал. Дондуков Корсаков“ №15, район „Оборище“ Разрешението за строеж (одобрените проекти) са на разположение за запознаване на заинтересовените в сгр ■ w a на Столична община на ул.“Сердика” № 5, стая…

Прочети повече

Разрешение за строеж

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ,  обявяваме издадено от НАГ разрешение за строеж № Б-5/13.01.2017 г. за обект: „Изместване на кабелна линия Ср.Н.-10 к V , кабелна линия Н.Н.- 1 к V и изместване на съществуващ ТП „Алеко Константинов 11” с Д№ 31- 250 с нов подземен шахтов трафопост и нов ШТП 800/10/0, 4 kV, находящи се в…

Прочети повече

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, аЛ.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с извършена инвентаризация по Разрешително за водовземане № 11590677/ 20.10.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното. С оглед съществуващия недостиг на свободни водни количества за подземно водно тяло…

Прочети повече