ИЗВЕСТИЕ

На 12.02.2018 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „Ал. Константинов“ до ул. „В. Друмев“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови и…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 09.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване и спиране движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности от 14.02.2018 г. …

Прочети повече

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт устройство на територията“

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“  ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ С решение от 09.02.2018 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-88 /01.02.2018 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Главен експерт устройство…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуваща базова станция SOF0245.А003 „Мinisterski savet” в базова станция с честотен обхват 900-2100 Hz на „Мобилтел” ЕАД”,…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 02.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване и спиране движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности от 03.02.2018 г. …

Прочети повече

Mеста за търговия на открито с мартеници, картички и други

Определени допълнителни места от по 2 /два/ кв. м. за търговия на открито с мартеници, картички и др. от физически лица и от юридически лица по едно място, в периода от 09.02.2018 г. до 09.03.2018 г., както следва: » Заповед за за извършване на търговска дейност на територията на Столична община Разрешения за търговия с…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ВИЗА

На основание чл.131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че е издадена виза за инвест-иционно проучване и проектиране на обект: „Жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи, нахо-дяща се в УПИ VIII -10 (ПИ с идентификатор №68134.402.190 по КККР на СО – район „Оборище“), кв.16,м. „ГГЦ Зона Г-14“,…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП-ИПУР

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация – затваряне на задънена улица от о.т.125 – о.т.126 до о.т. 127; създаване на нова задънена улица от о.т. 130 (нова) до о.т. 1306 (нова) и изменение на плана за регулация – създаване на…

Прочети повече

СОФИЯ, РИМ, КОПЕНХАГЕН

Днес учениците от Първа английска езикова гимназия в София представиха резултатите от втората международна работна среща по Проект „Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на техните респективни столици“, финансиран от програмата „Еразъм+“ с партньорството на училище „Паралел 43“ в Рим, Италия и Гимназия „Греве“ в Копенхаген, Дания. Участниците и техните ръководители представиха презентации…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство и промяна на предназначение на офис №1-2 в медицински център на кота +6,51м в многоетажна сграда със смесено предназначение – магазини,…

Прочети повече