УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-185/07.03.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ XVII-623 ( ПИ с идентификатор по КККР № 68134.409.33), кв. 116, м. „Подуене – център“, район…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-145/22.02.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ IV-171 „за посолски нужди“ ( ПИ с идентификатор по КККР № 68134.406.171), кв. 535, м. „Център – Зона А-север“,…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-129/13.02.2018 г. на Главния архитект на СО относно допълване на заповед № РД-09-50-865/02.11.2015 г. на Главния архитект на СО с разрешаване изработването на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ИПРЗ и…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ВИЗА

На основание чл.131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че е издадена виза за инвест-иционно проучване и проектиране на обект: „Жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи, нахо-дяща се в УПИ VIII -10 (ПИ с идентификатор №68134.402.190 по КККР на СО – район „Оборище“), кв.16,м. „ГГЦ Зона Г-14“,…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП-ИПУР

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация – затваряне на задънена улица от о.т.125 – о.т.126 до о.т. 127; създаване на нова задънена улица от о.т. 130 (нова) до о.т. 1306 (нова) и изменение на плана за регулация – създаване на…

Прочети повече