СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.62, ал.9 от ЗУТ, чл.47, ал.6 и чл.34, ал.4 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, Ви съобщаваме, че е изработен проект за план-схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-185/07.03.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ XVII-623 ( ПИ с идентификатор по КККР № 68134.409.33), кв. 116, м. „Подуене – център“, район…

Прочети повече