УВЕДОМЛЕНИЕ/Заповед № РА50-257/04.04.2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-257/04.04.2019 г. на Главния архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ V-8 (ПИ с идентификатор 68134.403.205 по КККР),…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ/Заповед № РА50-255/01.04.2019 г.

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-255/01.04.2019 г. на Главния архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен проект (РУП) в обхвата на УПИ VI-32,33 и УПИ XIV-20, кв. 717, м. „Зона…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми граждани, С писмо от НАГ – СО № САГ19-БД00-469-2/29.03.2019 г. сме уведомени от Гл. инженер на СО, че е издадено Разрешение за строеж № Б-34/29.03.2019 г.  за обект „Преустройство/преоборудване на съществуващ шахтов трафопост „Върбица 8 БДС“ с Д№ 31-383, 320 кVА, с трансформатор 630 кVА, 10/0.4 кV, ново КРУ и кабели НН 1кV за…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ/Изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план/ул. „Цар Симеон“ № 36

УВЕДОМЛЕНИЕ Относно: Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ VI-20, кв. 525, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес: ул. „Цар Симеон“ № 36, гр. София. Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, ч в район „Оборище“ е получен проект за : Изменение на план за регулация…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ,  Ви съобщаваме, че е издадено Решение № 104/28.02.2019 г. на СОС, относно разрешаване изработването на проект за изменение общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“ – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“, одобряване на задание…

Прочети повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № Б-15/25.02.2019 г.

Уважаеми граждани, С писмо от НАГ – СО № САГ19-БД00-202-4/27.02.2019 г. ни уведомяват, че  от Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-15/25.02.2019 г.  за обект „Преоборудване на трафопост с нов трансформатор 800 кVА за захранване на укрепване и реконструкция на самостоятелни обекти в сграда № 1 в имот с идентифиратор 68134.402.82…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ /Обявяване на Заповед № РА50-126/18.02.2019 г. на Главния архитект на СО

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50126/18.02.2019 г. на Главния архитект на Столична община, относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен проект (РУП) в обхвата на УПИ Х-8, кв. 515а, м….

Прочети повече