СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.62, ал.9 от ЗУТ, чл.47, ал.6 и чл.34, ал.4 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, Ви съобщаваме, че е изработен проект за план-схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-185/07.03.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ XVII-623 ( ПИ с идентификатор по КККР № 68134.409.33), кв. 116, м. „Подуене – център“, район…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-145/22.02.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ IV-171 „за посолски нужди“ ( ПИ с идентификатор по КККР № 68134.406.171), кв. 535, м. „Център – Зона А-север“,…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-129/13.02.2018 г. на Главния архитект на СО относно допълване на заповед № РД-09-50-865/02.11.2015 г. на Главния архитект на СО с разрешаване изработването на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ИПРЗ и…

Прочети повече