На 01.12.2017 г. е издадено Разрешение за строеж № ВВ-20 от 01.12.2017 г. от Гл. инженер на р-н „Оборище“ за обект: „Изместване на топлопровод, преминаващ през УПИ І-за училище в кв. 140, на 129 ОУ и 164 ГПИЕ, захранващ сградата на СО на ул. „Оборище“ № 44, м. Подуене-център“. Съгласно разпорежданията на чл. 149 от ЗУТ, разрешението за строеж може да се обжалва от заинтересованите лица по законосъобразност в 14-дневен срок пред началника на РДНСК – София.