На 12.02.2018 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „Ал. Константинов“ до ул. „В. Друмев“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови и товари-разтоварни работи – събота и неделя от 18.02.2018 г.  до  18.03.2018 г. от 9.00 ч. до 13.00 ч. и от 16.00 ч. до 19.00 ч.,  съгласно одобрен проект за ВОБД.