На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал .2 от Закона за честното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, чл. 171, т. 5, б, „а“, чл. 172 от Закона за движението по пътищата, както и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Наредба за организацията на движението на територията на столична община се въвежда:

Временна забрана за обществено ползване на улици, площади или участъци от тях от ППС в съответните дни, определени за миене, съгласно Приложение 1 (неразделна част от приложената заповед).

Заповед – СОА18-РД09-610-21.06.2018