Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, аЛ.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с извършена инвентаризация по Разрешително за водовземане № 11590677/ 20.10.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни…

Прочети повече

Разрешение за строеж

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обявяваме разрешение за строеж № Б-95/24.11.2016 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1kV на едноетажна сграда в УПИ ХV-608/ПИ с идентиф. По КККР 68134.408.20/, кв. 124, м. „Подуяне – Център“,…

Прочети повече

Обявяване на виза за консервация и реставрация

По реда на § 4 от ДР на ЗУТ и на основание чл. 131 от ЗУТ, се обявява – Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: Консервация и реставрация /КРР/ на фасада на съществуваща сграда, към преписка № САГ16-ГР00-2993/2016 г. на…

Прочети повече

Основен ремонт и преустройство на отделение по Обща оториноларинголгия – клиника по УНГ2 на УМБАЛ „Царица Йоанна“,

Обявление по реда на чл. 149, ал.1 и 2 от ЗУТ – Разрешение за строеж №156/29.08.2016 г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава „Основен ремонт и преустройство на Отделение по Обща оториноларингология-клиника по УНГ2 на УМБАЛ „Царица Йоанна“ –…

Прочети повече

Реконструкция и модернизация на отоплителните, вентилационните и климатични инсталации на сградата на Народното събрание.

Обявление на  основание чл. 149, ал.1 и 2 от ЗУТ –  Разрешение за строеж №112/31.07.2013 г. и Заповед № РА51-178 / 01.09.2016 г. на Главния архитект на СО, с което се разрешава „Реконструкция и модернизация на отоплителните, вентилационните и климатични…

Прочети повече

Разрешение за поставяне на рекламен елемент по одобрен корпоративен проект.

Обявяване по реда на чл. 15 АПК по реда на § 4 от ДР на ЗУТ – Разрешение за поставяне №162 /29.08.2016 г.,издадено от Главен архитект СО – НАГ, с което се разрешава поставянето на рекламен елемент с едностранна рекламнадшощ от 12…

Прочети повече

Разрешение за поставяне на светеща реклама „ASSET INSURANCE” върху жилищна сграда.

Обявяване на основание чл. 15 АПК и по реда на § 4 от ДР на ЗУТ за  Разрешение за поставяне на светеща ажурна покривна реклама върху жилищна сграда – №159/29.08.2016 г., издадено от Главен архитект на СО – НАГ, с което…

Прочети повече