СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Глава пета, Раздел II от АПК Ви уведомяваме, че е одобрена схема за поставяне на преместваем обект – ретро трамвай – информационен център за нуждите на Столична община на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Екзарх Йосиф“, СО –…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-145/22.02.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ IV-171 „за посолски нужди“…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-129/13.02.2018 г. на Главния архитект на СО относно допълване на заповед № РД-09-50-865/02.11.2015 г. на Главния архитект на СО с разрешаване изработването на проект за…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 20.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване на движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ВИЗА

На основание чл.131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че е издадена виза за инвест-иционно проучване и проектиране на обект: „Жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи, нахо-дяща се в УПИ VIII -10…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП-ИПУР

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация – затваряне на задънена улица от о.т.125 – о.т.126 до о.т. 127; създаване на нова задънена улица от о.т….

Прочети повече