длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Защита при бедствия и зав. регистратура Найден Дилков 815 76 50 n.dilkov@so-oborishte.com
Технически секретар на Кмет Силвия Петрова 815 76 11 s.petrova@so-oborishte.com
Главен архитект Боряна Стефанова 815 76 49 b.stefanova@so-oborishte.com
Финансов контрольор Михаил Йолов 815 76 38 m.yolov@so-oborishte.com

 Финансово-счетоводни дейности и бюджет

длъжност / дейност   име/фамилия   телефон  e-mail
Вр.и.д. Началник отдел Светла Йонинова 815 76 40 s.yoninova@so-oborishte.com
Ст. счетоводител Стефка Вельова 815 76 27 s.veliova@so-oborishte.com
Гл. касиер Петранка Велева 815 76 20 p.veleva@so-oborishte.com
Ст. счетоводител Ирина Петрина 815 76 27 i.petrina@so-oborishte.com
Ст. счетоводител Емилия Йотова 815 76 37 e.yotova@so-oborishte.com
Ст. счетоводител Севдалина Шушкова 815 76 40 s.shushkova@so-oborishte.com
Снабдяване Георги Бангиев 815 76 18 g.bangiev@so-oborishte.com
Гл. специалист такси Вал. Михалакиева 815 76 58 v.mihalakieva@so-oborishte.com

Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол на строителството

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник отдел Иванка Христова 815 76 28 i.hristova@so-oborishte.com
Архитект Марин Моновски 815 76 43 m.monovski@so-oborishte.com
Гл.специалист  Тодорка Дренска 815 76 46 t.drenska@so-oborishte.com
Инженер Живка Млечкова 815 76 46 zh.mlechkova@so-oborishte.com
Инженер Албена  Чукарова 815 76 46 d.valkov@so-oborishte.com
Архитект Полина Димитрова 815 76 43 p.dimitrova@so-oborishte.com
Архитект Кети Димова 815 76 23 k.dimova@so-oborishte.com
Инженер Николай Биров 815 76 22 n.birov@so-oborishte.com
Техник Мариана Стоянова 815 76 22 m.stoianova@so-oborishte.com

Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, регистрация и контрол на търговската дейност

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник отдел Людмил Дончев 815 76 26 l.donchev@so-oborishte.com
Гл. Инженер Витан Влахов  815 76 26 v.vlahov@so-oborishte.com
Гл. експерт Инж. Станислав Николов 85 76 118 s.nikolov@so-oborishte.com
Гл. експерт  Цочо Млазгов 815 76 48  ts.mlazgov@so-oborishte.com
Гл. специалист Анна Велкова 815 76 48 a.velkova@so-oborishte.com 
Гл. експерт-екология  Елена Николова  815 76 47 e.nikolova@so-oborishte.com
Гл. експерт Николай Ковачев 815 76 54 n.kovachev@so-oborishte.com
Гл. експерт Ирина Дочева 815 76 54 i.docheva@so-oborishte.com
Гл. експерт Симона Василева 815 76 54 s.vasileva@so-oborishte.com
Гл. експерт Велка Стоименова 815 76 48 v.stoimenova@so-oborishte.com
Гл. експерт-екология Антонио Божков 815 76 54 a.bozhkov@so-oborishte.com
Гл. специалист Инж. Димитър Илиев 815 76 18 d.iliev@so-oborishte.com
Гл. експерт Ивелин Косев 815 76 54 i.kosev@so-oborishte.com

 Управление на общинската собственост и жилищния фонд

длъжност/дейност

име/фамилия телефон

e-mail

Началник отдел Йоанна Рашева  815 76 44  y.rasheva@so-oborishte.com
Ст. експерт Светослав Козаров  815 76 31 s.kozarov@so-oborishte.com
Гл. експерт  Лидия Витанова  815 76 44  l.vitanova@so-oborishte.com
Гл. експерт  Мария Забилева  815 76 31  m.zabileva@so-oborishte.com
Гл. експерт Валя Трулева  815 76 31 v.truleva@so-oborishte.com

Човешки ресурси, образование и социални дейности

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник отдел Иван Динчев 815 76 13 i.dinchev@so-oborishte.com
Гл. експерт човешки ресурси Красимирка Изполджийска 815 76 17 k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com
Гл.експерт образование и култура  Диана Джуранова  815 76 52  d.dzhuranova@so-oborishte.com
 Ст. експерт Ася Добрева 815 76 52  a.dobreva@so-oborishte.com
 Гл. експерт  Ирина Данева  815 76 53  i.daneva@so-oborishte.com
  Ст. експерт   Мирослава  Младенова            815 76 56     m.mladenova@so-oborishte.com

Административно, информационно и правно -нормативно обслужване, европейски проекти и иновации

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник отдел Галя Василева 815 76 33 g.vasileva@so-oborishte.com
Гл. юрисконсулт Десислава Милева 815 76 39 d.mileva@so-oborishte.com
Ст. юрисконсулт Иванка Костова 815 76 36 i.kostova@so-oborishte.com
Ст. юрисконсулт Женя Кръстева 815 76 36 zh.krasteva@so-oborishte.com
Ст. юрисконсулт Светослав Казаков 815 76 36 s.kazakov@so-oborishte.com

ЕСГРАОН

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Гл. специалист Цветанка Ботева 815 76 32 c.boteva@so-oborishte.com
Гл. специалист Валентина Русинова 815 76 32 v.rusinova@so-oborishte.com
Гл. специалист Невена Ценева 815 76 32 n.tseneva@so-oborishte.com
Гл. специалист Славица Илиева 815 76 32 s.ilieva@so-oborishte.com
Техник ПУ Кристина Желева 815 76 32 к.zheleva@so-oborishte.com

ДЕЛОВОДСТВО

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Гл. експерт Светлана Стоянова 815 76 58 s.stoyanova@so-oborishte.com
Гл. специалист Наталия Георгиева 815 76 58 n.georgieva@so-oborishte.com
Гл. специалист Тодорка Дренска – Георгиева 815 76 25 t.drenska@so-oborishte.com
Гл. експерт Нина Бонева 815 76 25 n.boneva@so-oborishte.com