На основание чл. 72, ал. 2. и мл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обп.ДВ бр.1/ 2001 г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Веслец“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Началото на СМР е от 08.30ч. па 17.11.2017г. до 24.00ч. на 22.11.2017 г.

Писмо ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД