На основание чл.72, ал.2. и мл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн.ДВ 6р.1/ 2001 г.) и в съотвстствие с ,,Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публичиа общинска собственост Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“ Московска “ между ул. „Георги С. Раковски’’ и ул. „Будапеща“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Началото па СМР е от 08.30ч. па 16.11.20.17г. до 24.00 ч. на 21.11.2017г.

Необходимо да бъде затворен за преминаване на МПС по ул.“ Московска “ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“ за периода на СМР.