На основание чл.72, ал.2. и мл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обп.ДВ бр.1/ 2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публичиа общинска собственост Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод гю ул.“ Московска“  между ул. „Георги С. Раковски и ул. ’’Будапеща“ е необходимо ла се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Началото на СМР е от 08.30ч. па 16.11.2017г. до 24.00ч. на 21. 1.2017г.

Необходимо ла бъде затворен за преминаване на МПС по ул.“ Московска “ между ул. „J’copj и С. Раковски“ и ул. „Будапеща“ за периода на СМР.